м. Дніпро, вул. Наукова, корп. 13, к. 33 ncpdnu@ukr.net +38(050)480-85-03

«Нові можливості та перспективи програми «Горизонт 2020» за напрямами «Дiї Марiї Склодовської-Кюрi» та «Космос» (09.11.2018)

Новi можливостi та перспективи програми «Горизонт 2020» за напрямами «Дiї Марiї Склодовської-Кюрi» та «Космос»

Крупка Оксана Михайлiвна, Алексєєнко Сергiй Вiкторович

 

Як вивести дослiдження українських вчених на свiтовий рiвень? Як допомогти знайти пiдтримку перспективним проектам? Вiдповiдi на цi запитання у доповiдях керiвникiв Нацiональних Контактних Пунктiв.

Iснує спецiальна програма Європейського Союзу ГОРИЗОНТ 2020, учасником якої є Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка. Програма «Горизонт 2020» – це рамкова програма з наукових дослiджень   та   iнновацiй   Європейського   Союзу,   розпочата   у   2014   р.  та спрямована   на   забезпечення   глобальної   конкурентоспроможностi   Європи.

«Горизонт 2020» розглядається як засiб стимулювання економiчного зростання  та   створення робочих мiсць з полiтичної пiдтримки європейських лiдерiв   та членiв Європейського парламенту. Дослiдження – це iнвестицiї в наше майбутнє, i тому вони стануть основою плану ЄС щодо розумного, сталого i всеохоплюючого зростання.

Програма «Горизонт 2020» вiдкрита для всiх, за допомогою простої структури, яка скорочує бюрократiю та час, щоб учасники могли зосередитися на тому, що дiйсно важливо. Цей пiдхiд гарантує, що новi проекти швидше вийдуть з мiсця та досягнуть результатiв.

Рамкова програма ЄС для дослiджень та iнновацiй буде доповнена додатковими заходами для завершення та подальшого розвитку Європейського дослiдницького простору. Цi заходи будуть спрямованi на подолання бар’єрiв для створення справжнього єдиного ринку знань, дослiджень та iнновацiй.

Програма «Горизонт 2020» спрямована на вирiшення наступних питань:

  • змiцнення позицiй ЄС у галузi дослiджень, iнновацiй i технологiй;
  • сприяння економiчному зростанню та створенню нових робочих мiсць;
  • вирiшення основних суспiльних проблем Європи, зокрема змiни клiмату, розвитку «зеленого» транспорту, мобiльностi, вiдновлюваних джерел енергiї, продовольчої безпеки, старiння населення.

Дiї  Марiї  Склодовської-Кюрi  (The   Marie   Sk-lodowska-Curie   Actions (MSCA)) спрямована на пiдтримку можливостi для розвитку кар’єри в академiчних та неакадемiчних секторах з метою залучення i пiдтримки перспективних дослiдникiв в Європi. Акцент ставиться на нових талантах, формуваннi навичок для довгострокової кар’єри i пропозицiях з привабливими умовами працi та  зайнятостi. Також особлива увага придiляється промислово-академiчному стажуванню та пiдготовцi докторантiв, що забезпечують достатнi додатковi вмiння для мiнливих потреб як суспiльних, так i приватних роботодавцiв.

Космiчнi дослiдження пiдтримуються в програмi «Горизонт-2020» за напрямком «Лiдерство у промисловостi» вiдповiдно до головної мети i завдання сприяти рентабельнiй конкурентоспроможнiй та iнновацiйнiй космiчнiй промисловостi (в тому числi малих i середнiх пiдприємств), i науковому спiвтовариству, розвивати й використовувати космiчну iнфраструктуру для задоволення майбутньої полiтики об’єднання та громадських потреб.

Leave a Comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *